Typography

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij – De Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) maakt zich zorgen over de plannen rondom  ‘GoedBeterWest’ (vertegenwoordigen Amsterdam, Nieuw-West e.o) en wil een antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer.

De redactie van 023magazine.nl acht het van belang deze petitie, die namens de fractie van de HAPdoor raadslid Abdul Salhi is samengesteld, hieronder te publiceren.

Geacht College,
Betreft: Petitie van ‘GoedBeterWest’

Onlangs heeft een vertegenwoordiging van ‘GoedBeterWest’ (vertegenwoordigen Amsterdam, Nieuw-West e.o) de petitie Startnotitie Autoluw Sloten & Nieuw Sloten terug naar de tekentafel aangeboden aan onze wethouder Verkeer & Vervoer, mw. Ruigrok. De petitie –met maar liefst 4200 handtekeningen– is ook aangeboden aan wethouder de Vries (Verkeer) in Amsterdam.

Inwoners van Amsterdam én Haarlemmermeer –met nadruk Badhoevedorpers en Lijndenaren– zijn zeer verontrust over de plannen die onder meer in de startnotitie vermeld staan.

De vrijwilligers van ‘GoedBeterWest’ hebben in januari 2021 door heel Badhoevedorp geflyerd met uitleg over de situatie en het verzoek de petitie te ondertekenen. Pas toen werd het onze inwoners duidelijk dat hen deze situatie te wachten staat.

HAP heeft geconstateerd dat deze petitie ook door een groot aantal Badhoevedorpers, Lijndenaren en bewoners uit Nieuwe Meer is ondertekend. Onze inwoners maken zich, net als mijn fractie, grote zorgen over de gevolgen van de plannen in deze Amsterdamse Startnotitie op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid én het lopende project Sloterbrug.

Mijn fractie vindt het positief dat inwoners een dergelijk initiatief hebben genomen en hiermee hun bezwaren kenbaar maken. Mijn fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw college:

‘GoedBeterWest’ geeft aan dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de nadelige (waterbed)effecten van de plannen in de Startnotitie voor met name de summiere bereikbaarheid van Badhoevedorp. Namelijk beperkte bereikbaarheid van en naar Badhoevedorp via de Sloterbrug vanuit Amsterdam en slechte bereikbaarheid van en naar Badhoevedorp én Lijnden via de Lijndenbrug (afslag S106).

Klopt deze redenering van de bezwaarmakers?

Zo nee, kan het college aangeven op welke punten deze niet juist is?

Is het college bereid, gezien de impact en de grote bezwaren tegen de plannen in genoemde Startnotitie, om er bij het college van B&W van Amsterdam op aan te dringen het plan opnieuw ‘naar de tekentafel’ te brengen? Zo nee, graag een toelichting.

Zo ja, kunt u ons aangeven hoe uw college haar rol hierbij gaat invullen, om het belang van onze inwoners optimaal te behartigen?

De aanpassing van de rotonde Baden Powellweg naar een T-splitsing met een afslagverbod van/naar Badhoevedorp/Osdorp/De Aker en afsluiting van de Vrije Geer, plaatsing van elektronische camera-knips op de Sloterweg (Amsterdam) veroorzaakt volgens de inwoners vrijheid van verkeer van en naar Badhoevedorp en grote toename van verkeer en opstoppingen over de S106 en Lijndenbrug. Hier is nu al dagelijks veel file en opstopping van verkeer. De voorgenomen plannen zijn door Amsterdam niet integraal onderzocht welke gevolgen dit heeft voor genoemd dorp en de andere Amsterdamse wijken, zoals wij in de Startnotitie lezen.

Deelt het college deze zorg? Zo nee, graag een toelichting.

Amsterdam is duidelijk in haar Startnotitie over het Project Sloterbrug: (citaat)

“…Consequentie project Sloterbrug: Door het weren van doorgaand verkeer (De Aker) via de Sloterbrug naar Badhoevedorp, daalt de intensiteit in 2030 van de geprognotiseerde 13.500 naar 9.500. Vanuit het project Sloterbrug wordt bekeken of en zo ja welk effect dit op de scope van het project heeft…” en “…Realisatie van de Sloterbrug kan pas plaatsvinden als autoluw in Sloten, Nieuw-Sloten (en Badhoevedorp) is opgelost…”

Mijn fractie ziet –vooral deze laatste zin– bijna als een chantage/drukmiddel: indien de Startnotitie niet wordt goedgekeurd, gaan wij (Amsterdam) ook niets met de Sloterbrug doen.

Kan uw college de gemeenteraad garanderen dat zij duidelijke afspraken heeft met het college van B&W van Amsterdam dat de Startnotitie op geen enkele wijze de realisatie van het Project Sloterbrug (waar we al jaren over steggelen) in gevaar mag brengen?

Zo nee, graag een gedetailleerde toelichting.

Het blijkt dat consultatie, participatie en communicatie met inwoners van Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Lijnden, maar naar wij begrijpen ook met gebiedsmanagement, niet of zeer summier heeft plaatsgevonden. Mijn fractie heeft participatie hoog in het vaandel staan.

Wat gaat het college doen om haar eigen direct betrokken inwoners over deze lopende plannen van Amsterdam te informeren, te consulteren en te laten participeren?

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice